Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2447/QĐ-BYT 05/09/2022 Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
2 2373/QĐ-SYT 30/08/2022 Quyết định Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
3 50/2022/NĐ-CP 01/08/2022 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
4 05/2022/TT-BYT 31/07/2022 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
5 46/2022/TT-BTC 27/07/2022 THÔNG TƯ quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững
6 04/2022/TT-BYT 11/07/2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
7 24/2022/QĐ-UBND 03/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
8 1242/QĐ-BYT 17/05/2022 Quyết định về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19
9 05/2022/NQ-HĐND 28/04/2022 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vụ thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10 03/2022/TT-BYT 25/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
11 03/2022/TT-BYT 25/04/2022 THÔNG TƯ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
12 604/QĐ-BYT 13/03/2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
13 15/2022/TT-BTC 03/03/2022 THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN
14 405/QĐ-BYT 21/02/2022 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
15 02/2022/TT-BYT 17/02/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
16 250/QĐ-BYT 27/01/2022 Quyết định ban hành chẩn đoán và điều trị COVID-19
17 146/QĐ-BYT 18/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
18 01/2022/TT-BYT 09/01/2022 QUY ĐỊNH GHI CHÉP BAN ĐẦU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ
19 33/2021/TT-BYT 30/12/2021 Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
20 37/2020/TT-BYT 30/12/2021 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
21 29/2021/TT-BYT 23/12/2021 Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động
22 27/2021/TT-BYT 19/12/2021 Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
23 28/2021/TT-BYT 19/12/2021 Danh mục thực phẩm, phụ gia và dụng cụ, vật liệu bao gói đã được xác định mã số hàng hóa phục vụ cho ATTP đối với thực phẩm NK
24 26/2021/TT-BYT 14/12/2021 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
25 25/2021/TT-BYT 12/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm
26 24/2021/TT-BYT 11/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
27 23/2021/TT-BYT 08/12/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
28 22/2021/TT-BYT 30/11/2021 THÔNG TƯ Quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hư ng n thanh toán chi ph hám bệnh, chữa bệnh bảo hi m y tế theo định suất
29 21/2021/TT-BYT 25/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcvà Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
30 20/2021/TT-BYT 25/11/2021 Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
31 18/2021/TT-BYT 15/11/2021 quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
32 19/2021/TT-BYT 15/11/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý Trang thiết bị y tế
33 17/2021/TT-BYT 08/11/2021 Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
34 16/2021/TT-BYT 07/11/2021 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
35 98/2021/NĐ-CP 07/11/2021 Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
36 526/QĐ-UBND 04/10/2021 Quyết định Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục DVCTT mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục DVCTT mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
37 15/2021/TT-BYT 23/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
38 13/2021/TT-BYT 15/09/2021 Quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách
39 14/2021/TT-BYT 15/09/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa
40 12/2021/TT-BYT 05/09/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
41 4156/QĐ-BYT 27/08/2021 Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
42 4158/QĐ-BYT 27/08/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
43 4159/QĐ-BYT 27/08/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19
44 11/2021/TT-BYT 18/08/2021 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID - 19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH
45 3355/QĐ-BYT 07/07/2021 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022
46 09/2021/TT-BYT 29/06/2021 Quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai
47 10/2021/TT-BYT 29/06/2021 Danh mục chất cấm sử dụng trong SXKD thực phẩm bảo vệ sức khỏe
48 08/2021/TT-BYT 24/06/2021 Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược
49 18/2021/QĐ-UBND 17/06/2021 Bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
50 301/QĐ-UBND 10/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Master Graphics Vertical
 
 
DỊCH VỤ CÔNG
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế:

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,180
  • Tháng hiện tại113,112
  • Tổng lượt truy cập2,183,272