SỞ BAN NGÀNH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BỘ Y TẾ

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư                                                     

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT                                                  

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở LĐTB & XH                                                                    

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông  

Ban Dân tộc                                                                        

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

 

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

Sở Giao thông Vận tải

Sở Y tế                                                                                 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ                                                       

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra tỉnh                                                                       

Ban Quản lý Khu kinh tế