Thứ 2, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

TIN CHUYÊN NGÀNH
Vấn đề phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận
In bài viết
18-2-2019
Công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cũng nhấn mạnh việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Có thể khẳng định, trong bất kỳ nhiệm vụ nào của cơ quan, đơn vị nếu muốn đạt kết quả tốt, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là rất lớn; tuy nhiên trong công tác dân vận thì vai trò của người đứng đầu lại càng đặc biệt quan trọng hơn.

Vậy, chúng ta cần phải làm gì để phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận và làm như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình hiện nay?

Qua thực tiễn công tác ở Sở Y tế, chúng tôi nhận thấy, để thực hiện tốt công tác dân vận, cần phải thực hiện thật tốt những vấn đề mấu chốt sau đây:

Một là, người đứng đầu phải xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đặt ngang hàng với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức và phải dành thời gian thỏa đáng cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình. Đảng bộ, chính quyền sẽ không mạnh, thậm chí sẽ mất vai trò lãnh đạo nếu chúng ta không thực hiện tốt công tác dân vận, không nắm được dân, để mất lòng dân dẫn đến dân sẽ xa Đảng, xa chính quyền, không bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, các thế lực thù địch sẽ có cơ hội lợi dụng, kích động nhân dân chống lại Đảng, chính quyền. Ngược lại, nếu Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị không trong sạch, vững mạnh thì sẽ giảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác dân vận.  Như vậy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị và công tác dân vận có mối quan hệ gắn bó nhau, tác động lẫn nhau. Muốn xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và muốn thực hiện hiện tốt công tác dân vận thì phải tập trung xây dựng các chi bộ, đảng bộ cơ sở thật sự vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ quan, đơn vị. Đây là những tổ chức gần gũi với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) đồng thời tiếp xúc trực tiếp với người dân, trực tiếp tuyên truyền, vận động đội ngũ CCVC&NLĐ và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hàng ngày, hàng giờ nắm bắt tư tưởng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ CCVC&NLĐ và của nhân dân.

Hai là, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo trong công tác và sinh hoạt nói chung, và trong công tác dân vận nói riêng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Người đứng đầu phải “nói đi đôi với làm”, phải luôn “óc nghĩ, mắt nhìn, tai nghe, miệng nói, tay làm, chân chạy”, phải luôn am hiểu và bao quát được tất cả các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị mình.

Ba là, người đứng đầu cần có quyết định phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị thực hiện từng tiêu chí của công tác dân vận; ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên rà soát, kiểm tra từng tiêu chí, bảo đảm từng tiêu chí đều được thực hiện ở mức tốt nhất. Có thể nói, từ khi UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 04/5/2018, thì công tác dân vận được xác định cụ thể hơn, rõ ràng hơn và có sự lượng hóa nên rất thuận lợi trong việc thực hiện.

Bốn là, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình, bởi vì 3 lĩnh vực công tác này có mối quan hệ tương hỗ hữu cơ với nhau, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính sẽ là cơ sở, là tiền đề để thực hiện tốt công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính. Khắc phục tình trạng đảng viên, CCVC&NLĐ sợ trách nhiệm, thờ ơ với dân.

Năm là, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, chi hội nghề nghiệp, CCVC&NLĐ tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng những việc làm cụ thể như sau:

- Đối với việc góp ý dự thảo văn bản: Đối với các văn bản liên quan đến dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận... của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC&NLĐ, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng trước mỗi kỳ đại hội; các văn bản của chính quyền như quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn… có liên quan đến phát triển ngành, cơ quan, đơn vị và các chế độ, chính sách đối với CCVC&NLĐ thì cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, chi hội nghề nghiệp và CCVC&NLĐ chịu tác động. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, chi hội nghề nghiệp và CCVC&NLĐ có trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo đề nghị của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp thu những ý kiến góp ý xác đáng, giải trình làm rõ những ý kiến không tiếp thu hoặc không chính xác và thông báo lại bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân đã tham gia góp ý trước khi ban hành văn bản.

- Đối với việc tổ chức các hội nghị, hội thảo: Tùy từng chủ đề, nội dung có liên quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị mời các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, chi hội nghề nghiệp, CCVC&NLĐ tham gia góp ý tại hội nghị, hội thảo. Các ý kiến góp ý được người chủ trì hoặc ban tổ chức tổng hợp đầy đủ, nêu rõ những ý kiến nào được tiếp thu, những ý kiến nào không được tiếp thu và lý do không tiếp thu. Sau hội nghị, hội thảo, người chủ trì hoặc ban tổ chức có thông báo kết luận hoặc thông báo kết quả và gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đã mời tham dự.

Sáu là, để thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum (đối với các cơ quan, đơn vị, “nhân dân” ở đây chính là CCVC&NLĐ); người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tổ chức thật tốt việc thu thập thông tin, ý kiến phản ánh về những việc làm tốt và chưa tốt thông qua các kênh thông tin khác nhau (trong đó cần lưu ý đến kênh thông tin báo chí và mạng xã hội) để xử lý và giải quyết triệt để, thấu đáo những thông tin, ý kiến phản ánh đã thu thập được; thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân; định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban với các đơn vị thuộc và trực thuộc để lắng nghe và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Vào tháng 12 hàng năm, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ tịch công đoàn cơ sở phải trực tiếp đồng chủ trì Hội nghị cán bộ, CCVC&NLĐ theo đúng quy định; lắng nghe những ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của CCVC&NLĐ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu tình đạt lý những kiến nghị, đề xuất chính đáng của CCVC&NLĐ trong cơ quan, đơn vị.

Bảy là, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận và xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chây ì, thực hiện không nghiêm túc công tác dân vận, vi phạm các qui định của Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị đối với nhân dân.

Tóm tại, công tác vân vận có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Muốn thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị thì phải phát huy vai trò của người đứng đầu. Nếu người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt thực hiện công tác dân vận thì nhất định công tác dân vận sẽ thành công, góp phần thực hiện mục tiêu công tác dân vận của Đảng là “Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

TS.BS Lê Trí Khải – Phó Giám đốc Sở Y tế

BSCKI Nguyễn Minh Thành – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Sở Y tế tỉnh Kon Tum

 

  
Số lượt xem:365
Bài viết liên quan:
Icon  Hiệu quả từ mô hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý
Icon  Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng: Kết quả hoạt động năm 2018 và hướng đi mới
Icon  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 2 kg
Icon  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư buồng trứng
Icon  Nâng cao kiến thức sức khoẻ cho nhân dân vùng khó khăn
Icon  Hành trình sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng
Icon  Một số điểm mới, nổi bật về chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
Icon  Điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh trung học cơ sở vùng dân tộc khó khăn
Icon  Quy định về chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các vùng giáp ranh thuộc hai tỉnh Kon Tum - Gia Lai
Icon  Chuyển biến trong công tác quản lý, điều trị ngoại trú bệnh tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
 © Trang thông tin điện tử Sở Y Tế thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
    Người chịu trách nhiệm chính: Đào Duy Khánh. Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum
    Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC