Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

TIN CHUYÊN NGÀNH
Cải cách hành chính ngành Y tế tỉnh Kon Tum – 10 năm nhìn lại
In bài viết
10-11-2020
Trong 10 năm qua (giai đoạn 2011-2020), trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở Y tế luôn chú trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc như ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành Y tế tỉnh Kon Tum về lĩnh vực cải cách hành chính.
Cải cách hành chính ngành Y tế tỉnh Kon Tum – 10 năm nhìn lại
Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019

Xuyên suốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở Y tế, từng đồng chí đều dành nhiều thời gian đi cơ sở, chỉ đạo, bám sát việc giải quyết các vấn đề của cơ sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác cải cách hành chính. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc thông qua lồng ghép vào các đợt kiểm tra công tác quản lý điều hành 6 tháng đầu năm và cuối năm đối với các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện 3 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú như lồng ghép các đợt phát động phong trào thi đua toàn ngành và tổ chức thành công phần thi sân khấu hóa Hội thi Tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tỉnh Kon Tum; Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019...

Cải cách thủ tục hành chính có thể nói là bước đi đột phá, góp phần nâng cao việc thực hiện cải cách hành chính của ngành Y tế. Từ khối lượng thủ tục hành chính nhiều, chưa được hệ thống hóa, Sở Y tế thường xuyên rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính của ngành Y tế theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum. Phương thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện theo từng lĩnh vực. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các quy định hành chính. Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Y tế chưa tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với các quy định hành chính. Công tác cập nhật, công khai thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thủ tục hành chính rõ ràng, niêm yết khoa học, đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Công tác cải cách tổ chức bộ máy trong những năm qua đã có bước chuyển mạnh mẽ, thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; giảm đầu mối, tinh gọ bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp y tế theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; cụ thể: Giảm từ 28 đơn vị trực thuộc Sở Y tế xuống còn 19 đơn vị; bố trí, sắp xếp, kiện toàn các khoa, phòng thuộc các đơn vị trực thuộc; tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố; giải thể 11 phòng khám đa khoa khu vực và 03 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Triển khai thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc được thực hiện nghiêm túc các quy định về Quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc đảm bảo theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu đào tạo hàng năm, phê duyệt bổ sung quy hoạch theo phân cấp, thực hiện công tác bổ nhiệm, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nghỉ hưu… theo quy định. Trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin chủ trương mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngoài giờ cho công chức, viên chức ngành Y tế. Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và trực tiếp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh,… Triển khai việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trong ngành Y tế.

Công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong tất cả các mặt hoạt động của y tế tại các tuyến với việc triển khai các phần mềm phục vụ cho các hoạt động quản lý như: Triển khai có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOffice; phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công sản, phần mềm quản lý nhân sự, nhất là việc triển khai các phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn đã được tập trung triển khai và đẩy mạnh trong những năm qua như: Phần mềm quản lý khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) (100% cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và xã đã triển khai thống nhất 01 phần mềm quản lý khám chữa bệnh, thanh toán BHYT và đã kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với Cổng giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế); phần mềm quản lý thông tin y tế cơ sở; phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân (trên 90% dân số của tỉnh đã được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe lên phần mềm và 100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh đã kết chuyển dữ liệu khám chữa bệnh lên hồ sơ sức khỏe điện tử). Chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Y tế. Trang thông tin điện tử Sở Y tế luôn được cập nhật và bổ sung các chuyên mục mới, khối lượng tin bài hoạt động cũng như các tài liệu về hội nghị, hội thảo luôn được cập nhật chính xác, kịp thời. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua hợp đồng với Bưu điện tỉnh.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế đã đạt được kết quả tích cực, với một số điểm nổi bật như sau: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công; ban hành tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh. Phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế tuyến xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nói riêng và nhân dân nói chung, nhất là ý thức sử dụng xăng sinh học E5, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tiếp tục thực hiện cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, tăng cường trồng cây xanh khu vực sinh sống,... Kết quả 100% các đơn vị trực thuộc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, các cơ sở y tế tập trung chỉnh trang hạ tầng hiện có đáp ứng các nội dung xanh - sạch - đẹp theo Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Sở Y tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại: Năm 2011-2016, đạt loại Trung bình; năm 2017-2018, đạt loại Khá và năm 2019, đạt loại Xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho Sở Y tế và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Bế Thị Thùy Dương - Sở Y tế tỉnh Kon Tum  
Số lượt xem:136
Bài viết liên quan:
Icon  Phụ nữ y tế Đăk Glei làm theo lời Bác dạy
Icon  Người bệnh tỉnh táo, nói chuyện vui vẻ sau 01 ngày mổ loại bỏ khối u nặng 18 kg di căn đến buồng trứng từ ung thư trực tràng
Icon  Hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5 năm qua (2015-2020)
Icon  Trung tâm Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Kon Tum với công tác tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng
Icon  Tổ chức đợt 1 chiến dịch tiêm vắc xin Td phòng bệnh bạch hầu tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô
Icon  Thông cáo báo chí về các trường hợp mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai kế hoạch hành động thực hiện công tác dân số giai đoạn 2020-2025
Icon  Lễ Công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Duy Khánh giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Kon Plông
Icon  Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Phùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum
Icon  Hoạt động kỷ niệm, tôn vinh Điều dưỡng – Những chiến sỹ áo trắng thầm lặng
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC