SỞ BAN NGÀNH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BỘ Y TẾ

Bộ Y tế    

Vụ Hợp tác Quốc tế

Cục Quản lư Khám chữa bệnh           

Cục Quản lư Y Dược cổ truyền              

Vụ Sức khoẻ Bà mẹ-Trẻ em

Vụ Trang thiết bị và công tŕnh y tế

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Vụ Pháp chế

 

 

 

 

Vụ Tổ chức cán bộ     

Cục Y tế dự pḥng

Cục Quản lư Môi trường Y tế                                  Cục Pḥng chống HIV/AIDS

Cục Quản lư Dược                                                  Cục An toàn thực phẩm.

Cục Công nghệ thông tin