Tổng cộng

27

19

0

0

8

Ca bệnh được kiểm sot

27

19

0

0

8

 

Ca bệnh trong cộng đồng

0

0

0

0

0

 

     TP. Kon Tum

0

0

0

0

0

 

     Huyện Đăk Glei

0

0

0

0

0

 

     Huyện Ngọc Hồi

0

0

0

0

0

 

     Huyện Tu Mơ Rng

0

0

0

0

0

 

     Huyện Đăk T

0

0

0

0

0

 

     Huyện Đăk H

0

0

0

0

0

 

     Huyện Kon Plng

0

0

0

0

0

 

     Huyện Kon Rẫy

0

0

0

0

0

 

     Huyện Sa Thầy

0

0

0

0

0

 

     Huyện Ia HDrai

0

0

0

0

0