Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
49/2019/QH14 22/11/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam
1010/QĐ-TTg 10/8/2018 Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
105/2016/QH13 6/4/2016 Luật Dược 2016
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí, lệ phí 2015
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 2015
84/2015/QH13 25/6/2015 Luật An toàn vệ sinh lao động
83/2015/QH133 25/6/2015 Luật Ngân sách nhà nước 2015
80/2015/QH13 22/6/2015 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
36/2005/QH11 14/6/2015 Luật Thương mại 2005
07/2015/TT-BYT 3/4/2015 Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám, chữa bệnh
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư 2014
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 2014
30/2014/TT-BYT 28/8/2014 Khám, chữa bệnh nhân đạo
49/2014/QH13 18/6/2014 Luật Đầu tư công 2014
47/2014/QH13 16/6/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
46/2014/QH13 13/6/2014 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 2013
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC