Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên thủ tục:(*):
Đơn vị:
STT Tên Thủ tục
1 Thủ tục: Khám giám định thương tật lần đầu
2 Thủ tục: Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời
3 Thủ tục: Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương
4 Thủ tục: Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót
5 Thủ tục: Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát
6 Thủ tục: Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
7 Thủ tục: Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
8 Thủ tục: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
9 Thủ tục: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
10 Thủ tục: Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
11 Thủ tục: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
12 Thủ tục: Khám giám định chất độc hóa học
13 Thủ tục: Khám giám định con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học
14 Thủ tục: Giám định lần đầu do tai nạn lao động
15 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
16 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
17 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để thực hiện tử tuất
18 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
19 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
20 Thủ tục: Hồ sơ khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Sở Y Tế, số 808 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum.  
Điện thoại: 0260.3862351; Fax: 0260 3.863048 - 0260 3.861507; Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Phát triển: TNC